Leads

1999 Ravi Bhagam
2000 Baddam Srinivas
2001 Srinivas Vemulapalli
2002 Srinivas Vemulapalli
2003 Srinivas Vemulapalli
2004 Srinivas Vemulapalli
2005 Kiran Nadgir
2006 Mallik Huggahalli
2007 Srinivas Vemulapalli
2008 Srinivas Vemulapalli
2009 Jaimin Modi
2010 Rohit Kumbhar
2011 Rama Ryali/Baddam Srinivas
2012 Rama Ryali/Baddam Srinivas
2013 Durgesh Das
2014 Prabir Das
2015 Srinivas Duddempudi
2016 Rama Ryali
2017 Sravan Chivukula
2018 Sanjay Narla/Srinivas Duddempudi
2019 Raj Vuchatu/ Sameer